Informácia o spracúvaní osobných údajov – kontaktný formulár

V prípade, ak využijete náš kontaktný formulár, budeme spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu údajov uvedených vo formulári (meno a priezvisko, emailová adresa, údaje uvedené v zadanej otázke) na účel vybavenia dopytu/otázky zadanej prostredníctvom kontaktného formulára na internetovej stránke prevádzkovateľa (ďalej aj ako „správca“).

Týmto si Vás dovoľujeme informovať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov.

Identifikačné údaje správcu: Team Travel s.r.o., so sídlom Červeňákova 9, 841 01 Bratislava, IČO 35860731, zapísaná na OS BA I odd. Sro, vložka č. 29124/B.

Kontakt na správcu: tel.č.: +421 911 674 111, e-mail: info@teamtravel.sk

Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese info@teamtravel.sk

Údaje na daný účel spracúvame na základe Vášho súhlasu (udeleného vyplnením a odoslaním kontaktného formulára na webe), aby sme Vám mohli odpovedať na Váš dopyt či požiadavku. Udelenie súhlasu je dobrovoľné. Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu správcu info@teamtravel.sk

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Vaše údaje budeme na tento účel uchovávať po dobu 2 rokov. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky www.hederavita.sk, používa na tejto webovej stránke súbory cookies.

Súbory cookies sú krátke textové súbory, ktoré webová stránka ukladá v návštevníkovom počítači a ktoré poskytuje internetový prehliadač zakaždým, keď sa používateľ na stránku vráti.

Štandardné webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) podporujú správu cookies. V rámci nastavenia prehliadačov môžete jednotlivé cookie ručne mazať, blokovať či úplne zakázať ich použitie, je ich možné tiež blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky. Pre detailnejšie informácie, prosím, použite nápovedu vášho prehliadača.

Pokiaľ bude mať váš prehliadač použitie cookies povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním cookies zo strany nášho servera a cookies našich spracovateľov.

Súbory cookies sú tu použité na účely:

  • merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach
  • základné funkčnosti webových stránok

Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu – oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:

Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

  • zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení
  • vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu
  • požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu
  • na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy
  • požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov
  • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421 2 3231 3214, www.dataprotection.gov.sk.
Návrat hore