VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE VELKOOBCHODNÝCH ZÁKAZNÍKOV

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIE
 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP“) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť Team Travel s.r.o., so sídlom Červeňákova 9, 841 01 Bratislava, IČO 35860731, zapísaná na OS BA I odd. Sro, vložka č. 29124/B (ďalej aj ako „Spoločnosť“ alebo ako „Predávajúci“) a na strane druhej kupujúci (ďalej aj ako „Zákazník“). Tieto VOP bližšie upravujú, v súlade s ustanovením § 273,  zákona č. 513/1991 (Obchodný zákonník) (ďalej len „OZ“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknutých v súvislosti a na základe kúpnej zmluvy uzatváranej  medzi  Spoločnosťou a iným podnikateľom čoby kupujúcim.
 2. Tovarom sa rozumie hnuteľné veci, ktoré sú predmetom kúpy podľa kúpnej zmluvy. Tovar zahrňuje hnuteľné veci pochádzajúcich od tretích subjektov (napr. kozmetika, kozmetické pomôcky ai.).
 3. Tieto VOP sa vzťahujú na Zákazníkov (fyzické a právnické osoby), ktoré sú podnikatelia so sídlom v Slovenskej republike alebo Českej republike a uzatvárajú kúpnu zmluvu v rámci svojej podnikateľskej činnosti za účelom ďalšieho predaja tovaru koncovým zákazníkom alebo použitia tovaru pre podnikateľské poskytovanie služieb a ktoré boli schválené Spoločnosťou podľa článku II. týchto VOP.
 4. Ustanovenia odlišné od týchto VOP je možné zjednať v samostatnej kúpnej zmluve. Odlišné dojednanie v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanovením VOP.
 5. Ustanovenia VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 OZ.
 6. Znenie VOP môže Spoločnosť kedykoľvek meniť či doplňovať. Takou zmenou či doplnením VOP  nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté pred nadobudnutím takých zmien či doplnení.
 1.  SCHVÁLENIE ŽIADATEĽA A MINIMÁLNE ODBEROVÉ LIMITY
 1. Na základe dopytu žiadateľa na webovej stránke Spoločnosti www.hederavita.sk,  jeho žiadosti prostredníctvom elektronickej pošty Spoločnosti info@hederavita.sk alebo inej písomnej žiadosti, Spoločnosť posúdi, či žiadateľa schváli ako Zákazníka a bude s ním uzatvárať kúpnu zmluvu podľa týchto VOP. V rámci posúdenia žiadosti môže Spoločnosť vykonať kontrolu žiadateľa v administratívnom registre ekonomických subjektov, v ďalších registroch či kontrolu na mieste najmä v prevádzke žiadateľa. Schválenie žiadateľa ako Zákazníka zásadne predpokladá, že predmet podnikania (činnosti) Zákazníka súvisí s následným predajom tovaru.
 2. Spoločnosť informuje žiadateľa o schválení alebo neschválení jeho žiadosti bez zbytočného odkladu po prevedení posúdenia v zmysle predchádzajúceho odstavca, spravidla do 3 (troch) pracovných dní od dňa jeho zaslanej písomnej žiadosti. Žiadateľ nemá na svoje schválenie ako Zákazníka vo veľkoobchodnom režime právny nárok.
 3. Pokiaľ Zákazník v kalendárnom polroku nevykoná žiadnu objednávku tovaru, je Spoločnosť oprávnená takého Zákazníka s okamžitou účinnosťou vyradiť z veľkoobchodného režimu bez náhrady.
 4. Pre zákazníkov, ktorí boli Spoločnosťou schválení po nadobudnutí účinnosti týchto VOP, ďalej platí, že Spoločnosť je oprávnená Zákazníka s okamžitou účinnosťou a bez náhrady vyradiť z veľkoobchodného režimu, pokiaľ v období prvých 3 mesiacov od schválenia neurobí/ nevykoná objednávku tovaru v hodnote aspoň 300 eur bez DPH. Minimálna hodnota jednej objednávky je stanovená na 100 eur bez DPH.
 • OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY
 1. Zákazník vykonáva objednávku telefonicky, elektronickou poštou (e-mailom) alebo osobne v centrále Spoločnosti na adrese Pribylinská 12, 831 04 Bratislava.
 2. Objednávka musí byť označená obchodným menom (názvom) Zákazníka v plnom znení podľa obchodného či živnostenského registra, identifikačným číslom, miestom (adresou) dodania objednaného tovaru. Ďalej musí byť v objednávke uvedený druh a množstvo objednávaného tovaru a dátum objednávky. Odoslaním objednávky vyjadruje Zákazník súhlas s týmito VOP.
 3. Všetky prezentácie tovaru umiestnené na webovom rozhraní www.hederavita.sk sú informatívneho charakteru a Spoločnosť nie je povinná uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru.
 4. Webové rozhranie www.hederavita.sk obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia doporučenej maloobchodnej ceny tovaru. Zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní www.hederavita.sk. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť Spoločnosti uzatvárať so Zákazníkom samostatnú kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok.
 5. Údaje uvedené v objednávke sú Spoločnosťou považované za správne. Spoločnosť bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie Zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty Zákazníka uvedenú  v objednávke (ďalej len „elektronická adresa Zákazníka“). Zákazník je oprávnený stornovať objednávku, písomne prostredníctvom elektronickej pošty Spoločnosti info@hederavita.sk , a to len do momentu, kým Zákazník obdrží na svoju elektronickú adresu oznámenie o prijatí jeho objednávky. Spoločnosť je oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy, pokiaľ bola cena tovaru prípadne iné informácie rozhodné pre uzatvorenie kúpnej zmluvy uvedenej na webovom rozhraní Spoločnosti v momente prevedenia objednávky úplne zjavne neprimerané alebo chybné.
 6. Spoločnosť je vždy oprávnená v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, vyššie kúpne ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať Zákazníka o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
 7. Zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a Zákazníkom na základe kúpnej zmluvy vzniká potvrdením a doručením prijatej objednávky (akceptácie) Zákazníka.
 8. Zákazník súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté Zákazníkovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) idú výlučne na ťarchu Zákazníka.
 1. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY
 2. Spoločnosť vystaví ohľadne platieb prevádzaných na základe kúpnej zmluvy Zákazníkovi daňový doklad – faktúru. Spoločnosť je platcom dane z pridanej hodnoty.
 3. S výnimkou uvedenou v odstavci 4 tohto článku IV. je Zákazník povinný hradiť kúpnu cenu vždy vopred na bankový účet Spoločnosti resp. mu bude tovar predaný až potom, keď bude kúpna cena pripísaná na bankový účet Spoločnosti. V takom prípade Spoločnosť vystaví Zákazníkovi daňový doklad – faktúru po uhradení ceny tovaru, ktorú zašle spolu s tovarom na adresu Zákazníka, resp. mu ju predá v prípade osobného odberu spolu s tovarom. 
 4. V prípade bezhotovostnej platby prevodom na bankový účet Spoločnosti je Zákazník povinný hradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok Zákazníka uhradiť kúpnu cenu splnený v okamihu pripísania príslušnej čiastky na bankový účet Spoločnosti.
 5. Zákazník a Spoločnosť si môžu dohodnúť podmienky, že Zákazník hradí kúpnu cenu za tovar až po jeho predaní Zákazníkovi, a to na základe daňového dokladu – faktúry vystavenej Spoločnosťou. V takom prípade je splatnosť faktúry 7 dní. Zákazník je oprávnený písomne navrhnúť tento spôsob hradenia kúpnej ceny po troch riadne prevedených nákupoch (objednaný tovar, riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny), a to e-mailom na adresu info@hederavita.sk. V prípade, že Zákazník, len v jednom prípade neuhradí kúpnu cenu riadne a včas, je Spoločnosť oprávnená od dojednania o takom spôsobe úhrady kúpnej ceny s okamžitou účinnosťou odstúpiť.
 6. V prípade omeškania Zákazníka s úhradou kúpnej ceny, ktorý so Spoločnosťou dohodol platenie kúpnej ceny po predaní tovaru, dodá Spoločnosť Zákazníkovi ďalší tovar iba po úhrade aspoň 50 % dlžnej čiastky a úhrade nového objednaného tovaru v plnej výške vopred. Ak je dlžná čiastka po splatnosti po dobe dlhšia než 1 (jeden) mesiac, bude tovar dodaný po zaplatení celej dlžnej čiastky a platby vopred u na novo objednaného tovaru.
 7. V prípade omeškania s úhradou kúpnej ceny či jej časti je Zákazník povinný zaplatiť Spoločnosti zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý i začatý deň omeškania.
 8. NADOBUDNITIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA KU TOVARU
 1. Vlastnícke právo ku tovaru prechádza na Zákazníka až okamihom zaplatenia celej kúpnej ceny za Tovar.
 1. VYRADENIE ZÁKAZNÍKA Z VEĽKOOBCHODNÉHO REŽIMU
 1. Spoločnosť je oprávnená Zákazníka kedykoľvek a bez náhrady vyradiť z veľkoobchodného režimu, teda odmietnuť uzatvárať s ním naďalej kúpne zmluvy podľa týchto VOP, a to i bez udania dôvodu. Spoločnosť je oprávnená Zákazníka vyradiť z veľkoobchodného režimu najmä, ale nielen v prípade porušenia akejkoľvek zmluvnej povinnosti Zákazníka voči Spoločnosti, alebo pokiaľ Zákazník nesplní odberový limit podľa článku II. týchto VOP.
 2. Vyradenie z veľkoobchodného režimu je účinné doručením oznámenia o vyradení z veľkoobchodného režimu Zákazníkovi, odoslaným na elektronickú adresu Zákazníka, pripadne na inú známu adresu Zákazníka.
 • PREPRAVA A DODANIE TOVARU
 1. Ak nie je dohodnuté inak, tovar je dodávaný prostredníctvom    zmluvného prepravcu Spoločnosti.
 2. V prípade, že je spôsob dopravy tovaru dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky Zákazníka, nesie Zákazník aj prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 3. Ak je Spoločnosť podľa kúpnej zmluvy povinná dodať tovar na adresu určenú Zákazníkom v objednávke, je Zákazník povinný prevziať tovar pri jeho dodaní na určenú adresu. Doba odovzdania expedovaného tovaru prepravcovi je 2 (dva) – 3 (tri) pracovné dni od potvrdenia objednávky Spoločnosti, a to v závislosti na tom, ak je tovar skladom či nie, v prípade obvyklého množstva. Pri neprevzatí tovaru na adrese doručenia si Spoločnosť môže nárokovať voči Zákazníkovi náhradu nákladov doručenia.
 4. V prípade, že je z dôvodu na strane Zákazníka nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je Zákazník povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 5. Náklady na doručenie budú uvádzané s potvrdením objednávky Zákazníkovi.
 • DOKLADY VZŤAHUJÚCE SA KU TOVARU
 1.  Spoločnosť dodá spolu s tovarom vždy jeden výtlačok faktúry, ktorá u platcov DPH slúži ako daňový doklad. 
 1. PROPAGÁCIA A PODPORA PREDAJA
 1. Za účelom ponuky a propagácie tovaru má Zákazník právo kopírovať z webovej stránky www.hederavita.sk jednotlivé texty s informáciami o tovare (popis, použitie, zloženie a špecifikácie) a fotografie tovaru a používať všetky materiály na podporu predaja, ktoré mu Spoločnosť poskytne.
 2. Pri prezentácii, ponuke a propagácii tovaru vo vzťahu ku koncovým zákazníkom je Zákazník povinný dbať o zachovanie pozitívneho verejného obrazu Spoločnosti a o budovanie dobrého mena predávaných výrobcov. Tovar môže predávať len v originálnych neporušených obaloch a v nezhoršenej kvalite. Z dôvodu zachovania prestíže značiek nie je Zákazník oprávnený predávať tovar prostredníctvom internetových platforiem tretích strán (eBay, Amazon a pod.), ktoré neboli Spoločnosťou vopred výslovne schválené.
 3. Zákazník je povinný dodržiavať odporúčania Spoločnosti ohľadne spôsobu predaja a prezentácie tovaru, vrátane cenovej politiky Spoločnosti, minimálne v rozsahu, v ktorom je záväznosť odporúčania v súlade s platnými právnymi predpismi.
 4. Pri vyradení Zákazníka z veľkoobchodného režimu v zmysle článku VI. týchto VOP je Zákazník povinný vrátiť Spoločnosti všetky nespotrebované reklamné materiály a predmety a odstrániť skopírovaný text a použité fotografie Spoločnosti zo všetkých miest, kde ich použil, a to do 3 (troch) týždňov od vyradenia z veľkoobchodného režimu.
 1. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
 1. Vybavovanie sťažností Zákazníkov zaisťuje Spoločnosť prostredníctvom elektronickej adresy info@hederavita.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti zašle Spoločnosť na elektronickú adresu Zákazníka. 
 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Svoju informačnú povinnosť voči Zákazníkovi v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov – „nariadenie GDPR“) súvisiacich so spracovaním osobných údajov Zákazníka plní Spoločnosť prostredníctvom zvláštneho dokumentu.

 • ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
 1. Kúpna zmluva, ako aj právne vzťahy vzniknuté na základe kúpnej zmluvy, vrátane práv z porušenia kúpnej zmluvy sa riadi a vykladajú podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä ustanovením   zákona č. 513/1991 (OZ) § 27 v platnom znení, bez toho aby sa uplatnili kolízne normy medzinárodného práva súkromného. Použitie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpy tovaru je v súlade s článkom 6 tohto dohovoru vylúčená.
 2. Akékoľvek spory v súvislosti s kúpnou zmluvou sa Spoločnosť a Zákazník najskôr pokúsia vyriešiť v mieri; pokiaľ nenájdu zmierlivé riešenie, nie je medzi Spoločnosťou a Zákazníkom písomne dohodnuté inak alebo nestanoví tak zákon, bude k rozhodovaniu o akomkoľvek spore vzniknutom z kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s kúpnou zmluvou miestny príslušný obecný súd Spoločnosti, alebo, ak je v prvom stupni príslušný krajsky súd, krajský súd,  v ktorého obvode je obecný súd Spoločnosti.
 3. Ak je niektoré ustanovenie VOP neplatné alebo neúčinné alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
 4. Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť či doplniť tieto VOP.
 5. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu VOP v čiastkových častiach aj v celku v priebehu obdobia ich účinnosti. Nad rámec týchto obchodných podmienok je možné obchodný vzťah riešiť samostatnou zmluvou medzi Spoločnosťou a Zákazníkom (zmluvná výroba, dodacie a platobné podmienky, a i.).
 1. Kontaktné údaje Spoločnosti:

Team Travel s.r.o.

Sídlo/adresa pre doručovanie: Červeňákova 9, 841 01 Bratislava

Centrála/osobný odber: Pribylinská 12, 831 04 Bratislava

Email: info@hederavita.sk

Telefón: + 421 911 674 111

 1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 01.03.2023.

 

V Bratislave dňa 28.02.2023

Návrat hore